• Users Online: 386
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

RESEARCH ARTICLE

“Real world survey” of hydrogen-controlled cancer: a follow-up report of 82 advanced cancer patients

Chen Ji-Bing, Kong Xiao-Feng, Lv You-Yong, Qin Shu-Cun, Sun Xue-Jun, Mu Feng, Lu Tian-Yu, Xu Ke-Cheng

Year : 2019| Volume: 9| Issue : 3 | Page no: 115-121

   This article has been cited by
 
1 Nano-bubble hydrogen water: an effective therapeutic agent against inflammation related disease caused by viral infection in zebrafish model
Chen Li, Yiran Cao, Fukuda Kohei, Haihong Hao, Guiqing Peng, Can Cheng, Jing Ye
Virologica Sinica. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Molecular hydrogen is a promising therapeutic agent for pulmonary disease
Zhiling Fu, Jin Zhang
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B. 2022; 23(2): 102
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Molecular Hydrogen as a Medical Gas for the Treatment of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Possible Efficacy Based on a Literature Review
Shin-ichi Hirano, Yusuke Ichikawa, Bunpei Sato, Yoshiyasu Takefuji, Fumitake Satoh
Frontiers in Neurology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 The effect of a low dose hydrogen-oxygen mixture inhalation in midlife/older adults with hypertension: A randomized, placebo-controlled trial
Boyan Liu, Xue Jiang, Yunbo Xie, Xiubin Jia, Jiashuo Zhang, Yazhuo Xue, Shucun Qin
Frontiers in Pharmacology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Molecular Hydrogen Enhances Proliferation of Cancer Cells That Exhibit Potent Mitochondrial Unfolded Protein Response
Tomoya Hasegawa, Mikako Ito, Satoru Hasegawa, Masaki Teranishi, Koki Takeda, Shuto Negishi, Hiroshi Nishiwaki, Jun-ichi Takeda, Tyler W. LeBaron, Kinji Ohno
International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(5): 2888
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Molecular Hydrogen as a Novel Antitumor Agent: Possible Mechanisms Underlying Gene Expression
Shin-ichi Hirano,Haru Yamamoto,Yusuke Ichikawa,Bunpei Sato,Yoshiyasu Takefuji,Fumitake Satoh
International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(16): 8724
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Protective Effect of Molecular Hydrogen Following Different Routes of Administration on D-Galactose-Induced Aging Mice
Boyan Liu, Yunbo Xie, Jun Chen, Junli Xue, Xiaoyi Zhang, Min Zhao, Xiubin Jia, Yiwei Wang, Shucun Qin
Journal of Inflammation Research. 2021; Volume 14: 5541
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Direct Targets and Subsequent Pathways for Molecular Hydrogen to Exert Multiple Functions: Focusing on Interventions in Radical Reactions
Shigeo Ohta
Current Pharmaceutical Design. 2021; 27(5): 595
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 New Approaches for Hydrogen Therapy of Various Diseases
Lei Zhang, Han Yu, Qiufen Tu, Qianjun He, Nan Huang
Current Pharmaceutical Design. 2021; 27(5): 636
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Inhalation of Molecular Hydrogen, a Rescue Treatment for Noise-Induced Hearing Loss
Anette Elisabeth Fransson,Pernilla Videhult Pierre,Mårten Risling,Göran Frans Emanuel Laurell
Frontiers in Cellular Neuroscience. 2021; 15
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Nivolumab Immunotherapy Plus Hydrogen Inhalation for Treatment of KRAS-Mutant Pulmonary Sarcomatoid Carcinoma: A Case Report
Bo Chen,Heng Zhai,Hongyuan Hu,Ping Zhou,Fang Zhang,Liang Li,Youzhen Wei
Nano LIFE. 2021; 11(03): 2140003
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 The effects of 6-month hydrogen-rich water intake on molecular and phenotypic biomarkers of aging in older adults aged 70 years and over: A randomized controlled pilot trial
Dragana Zanini, Nikola Todorovic, Darinka Korovljev, Valdemar Stajer, Jelena Ostojic, Jelena Purac, Danijela Kojic, Elvira Vukasinovic, Srdjana Djordjievski, Miron Sopic, Azra Guzonjic, Ana Ninic, Sanja Erceg, Sergej M. Ostojic
Experimental Gerontology. 2021; 155: 111574
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 The future of cryoablation: An abscopal effect
Jibing Chen,Wei Qian,Feng Mu,Lizhi Niu,Duanming Du,Kecheng Xu
Cryobiology. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Hydrogen Is Promising for Medical Applications
Shin-ichi Hirano,Yusuke Ichikawa,Bunpei Sato,Fumitake Satoh,Yoshiyasu Takefuji
Clean Technologies. 2020; 2(4): 529
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article